Batuudi rendileping

 

Rendileandja:

nimi: Batuudijuss, registrikood: 11937684

Rentnik: Kodulehe kaudu broneeringu teinud füüsiline või juriidiline isik

Lepingu objektiks on www.batuudijuss.com kodulehe kaudu renditud batuut 

Kui atraktsioon on tellitud koos Batuudijuss OÜ poolse paigaldusega, on batuudi iseseisev ümberpaigutamine turvalisuse huvides rangelt keelatud.

Rentimise tingimused:

1.  Rendi algus:rendiaeg algab batuudi rentnikule üleandmisest

2.  Batuudi loovutamine rentnikule.Rendileandja peab objekti üle andma rentnikule lepingus ettenähtud ajal. Rendilepingu sõlmimisel kohustub rendileandja märkima lepingusse rentimise alguses objektil teadaolevad vead ja puudused. Rendileandja tagab, et rendi alguses on renditav objekt kasutuskõlbulik ning vastab tema poolt antud kirjeldusele.

3.  Rendi hind.Rendi hind arvestatakse rendileandja veebilehel oleva hinnakirja, kehtivate sooduspakkumiste põhjal. Rentnik on saanud arve, kus on rendisumma kirjas. 

4.  Rent sisaldab batuudi, batuudi kasutamiseks vajaliku puhuri ning kandekoti kasutamist lepingu kehtivuse perioodil selleks ettenähtud otstarbel. Rendi sisse kuulub nimetatud asjade eesmärgipärasel ja heaperemehelikul käitlemisel tekkiv kulumine.

5.  Rent ei sisalda eelmises punktis nimetatud asjade ettevaatamatul, mitteheaperemehelikul, hoolimatul või pahatahtlikul kasutamisel või käitlemisel tekkivaid või sellest tingitud kahjusid. Nimetatud kahjude hüvitamise eest vastutab rentnik.

6.  Kahjude hüvitamine. Eelmises punktis nimetatud asjadele rentniku süül tekkinud kahjud hüvitab rentnik rendileandjale Rentniku süü tõttu tekkinud kahju hüvitamine toimub rendileandja nõudmisel hiljemalt 3 ööpäeva jooksul rendileandja põhjendatud nõude esitamisest. Rendileandja teostab rendi objekti ülevaatuse hiljemalt 3 ööpäeva jooksul peale objekti rentnikult kättesaamist ning teavitab avastatud puudustest rentnikku esimesel võimalusel mõistliku aja jooksul.

7.  Batuudi kasutamine.Rentnik on kohustatud objekti kasutama heaperemehelikult ning juhinduma kasutamisel käesolevale lepingule lisatud Batuudi kasutaja meelespeas (Lisa nr.3), Lisas nr. 1 ja Lisas nr.2 toodud reeglitest ja soovitustest. Batuudi turvaliususe eest vastutab Batuudijuss OÜ. Reeglitest mitte kinnipidamisel tekkinud vigastuste korral vastutab rentnik. Rentijal pole õigust anda objekti teiste isikute kasutusse ilma rendileandja loata.

8.  Batuudi tagastamine. Objekt tuleb tagastada rendiperioodi viimasel päeval enne kella 12.00 hoolikalt kokkupanduna ja puhastatuna. Rentnik kohustub teavitama rendileandjat kõigist objektile rentimise käigus tekkinud kahjudest või vigadest objekti tagastamisel. Rendileandja teostab rendi objekti ülevaatuse mõistliku aja (eeldatavasti 3 ööpäeva) jooksul peale objekti rentnikult kättesaamist ning teavitab avastatud puudustest rentnikku esimesel võimalusel mõistliku aja jooksul. Kui rentnik ei tagasta objekti õigeaegselt, peab ta maksma rendileandjale lisaks renti vastavalt hinnakirjale iga viivitatud ööpäeva eest kuni objekti tagastamiseni.

Lisad: Lisa.1 Batuudi hoiatussilt (iga renditud batuudi kohta üks). Lisa 2 pildimaterjaliga reeglid. Lisa 3 Kasutaja meelespea

 Rendilepingu lisa nr.3

BATUUDI KASUTAJA MEELESPEA!

 

Batuudil EI TOHI:

·       käia ega viibida jalanõudega,

·       süüa ega juua (lämbumisoht!)

·       teravaid ehteid, kääre, prille, kelli või muid esemeid kasutada

·       viibida koduloomi

·       kasutada muid batuuti rikkuda võivaid esemeid.

 

Hüppajate vanuse ja pikkuse vahemikud on toodud Lisas nr. 1. Vale kasutusega võib kaasneda vigastuste oht!

             

Ära jäta lapsi järelvalveta batuudile! Batuut ei ole lapsehoidja, täiskasvanu järelevalve on KOHUSTUSLIK!  

 

Batuudi kasutamisel:

·         Vähemalt iga poole tunni tagant käia kontrollimas puhureid, kui õhu sissetõmbeava ette on lennanud füüsiline takistus (kilekott, paber vmt) tuleb see eemaldada. Kui batuut tundub tavapärasest pehmem, on tavaliselt põhjus just puhuri ette jäänud takistus.

·         Vihma korral muutub batuut libedaks, vihmaga pole batuudil hüppamine ohutu. Kui vihm jääb järgi, piisab suurema vee kuivatamisest ja batuuti saab jälle kasutada.

·         Kui tuule kiirus on suurem kui 11 m/s, batuuti kasutada ei tohi. Sellisel juhul lülitage puhurid välja ja oodake tuule vaibumist või demontaazi.

·         Luba batuudile ühes suuruses/vanuses lapsi. Osad suuremad lapsed ei pruugi väiksematega arvestada. Hea, kui pool tundi on väikeste laste päralt, pool tundi suuremate päralt ja siis jälle vahetus.

·         Batuudil olevate kasutajate hulk ei tohi olla väga suur. Kasutajate arv on batuutide lõikes erinev. Täpsem info iga batuudi Lisas nr. 1. Kuid arvestada tuleb ka sellega, et väiksemaid lapsi mahub korraga rohkem batuudile kui suuremaid lapsi. Sel juhul tuleb järelevaatajal ise leida optimaalne arv kasutajaid, millega ta suudab tagada turvalisuse.

·         Kui lapsi on palju,  tekitada atraktsioonile järjekord, kus kasutus on kas ajapõhine või distantsipõhine.

·         Korrale tuleb kutsuda agressiivse mänguga hüppajad ja need, kes hakkavad batuudil hüppama saltosid.

·         Batuudi seintele ronimine või hüppemäelt seinte peale või hüppamisalale hüppamine on ohtlik! Tähelepanuta võib jääda mõni teine atraktsiooni kasutaja, samuti võib äärelt väljapoole kukkumine põhjustada vigastusi.

·         Elektrikatkestusel või kui batuudil tuleb puhur küljest ära, hakkab batuut kiiresti tühjenema. Tühjenemise aeg on piisav, et batuudilt lapsed välja saaksid. Instruktori roll on siis teavitada batuudil olevaid lapsi, vajadusel nad batuudilt välja aidata ja seejärel kontrollida, mis oli batuudi tühjenemise põhjus.

·         Õmbluste vahelt väljuv õhk on normaalne. Üksikutel juhtudel võib õmblus või materjal järgi anda ja puruneda. Enamus kordadel saab sellisel juhul purunenud koha ajutiselt McAivari teibiga kinni panna. Kui purunemine on suurem tuuakse Teile uus batuut.

·       Batuudi ei tohi paigaldada teravate esemete lähedale (rebenemise oht!)

·       Batuut ei või olla ebatasasel ja/või kõval pinnal.

 

Batuuti võivad paigaldada ainult täiskasvanud. Laota puhur ja batuut kuivale tasapinnale eemale teravatest esemetest ning kinnita vaiadega maasse. Ära luba lapsi puhuri lähedusse. Kokkupakitult hoia batuuti kuivades siseruumides.

 

Kui batuut on paigaldatud Batuudijuss OÜ töötaja poolt on batuudi omaalgatuslik ümberpaigutamine keelatud.

 

MÄÄRDUNUD / MÄRJA BATUUDI TAGASTAMISEL TULEB KOMPENSEERIDA BATUUDI PUHASTAMISE MAKSUMUS 15 EUROT.

LÕHUTUD BATUUDI PUHUL TULEB HÜVITADA TEKITATUD KAHJU. Kui batuuti on võimalik parandada, siis õmblustöö maksumus 20 eurot + käibemaks/tunnis. Õmblustööd on suuremalt jaolt käsitöö.