Batuudi rendileping

Rendileandja:

nimi: Batuudijuss OÜ (registrikood 11937684)

aadress: Meretähe 2, Muraste 76905, Harku vald, Harjumaa

Rentnik:

        nimi:

aadress:

kontakt:

Lepingu objektiks on batuut nimega ……………………………………… koos batuudi kasutamiseks vajalike puhurite ning kinnitusvaiadega.

Rendiperiood: ……………………………………………

Rendisumma: …………………………….

Objektil väljarentimise hetkel ilmnenud vead: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Renditingimused:

1. Rendi algus. Rentimise aeg algab batuudi rentnikule üleandmisest.

2. Batuudi loovutamine rentnikule. Rendileandja peab objekti üle andma rentnikule lepingus ettenähtud ajal. Rendilepingu sõlmimisel kohustub rendileandja märkima lepingusse rentimise väljarentimise hetkel objektil teadaolevad vead ja puudused. Rendileandja tagab, et rendi alguses on renditav objekt kasutuskõlbulik ning vastab tema poolt antud kirjeldusele. Rentnikul ei ole õigust anda objekti kolmandate isikute kasutusse ilma rendileandja loata. 

3. Rent sisaldab batuuti ning batuudi kasutamiseks vajalike puhurite kasutamist lepingu kehtivuse perioodil selleks ettenähtud otstarbel. Rentnik on kohustatud objekti kasutama heaperemehelikult ning juhinduma kasutamisel käesolevale lepingule lisatud Batuudi kasutaja meelespeas toodud reeglitest ja soovitustest.

4.      Rent ei sisalda batuudi või puhurite ettevaatamatul, mitteheaperemehelikul, hoolimatul või pahatahtlikul kasutamisel või käitlemisel tekkivaid või sellest tingitud kahjusid. Nimetatud kahjude hüvitamise eest vastutab rentnik.

5.      Kahjude hüvitamine. Punktis 5 loetletud asjaoludel rentniku süül tekkinud kahjud hüvitab rentnik rendileandjale järgmiste põhimõtete järgi:

a)     Batuut on rentniku süü tõttu märkimisväärselt kahjustatud ja/või muul põhjusel kasutuskõlbmatu – hüvitise määr on 2000 eurot (nailonist kodukasutuseks mõeldud batuudil 600 eurot).

b)   Puhur on rentniku süü tõttu märkimisväärselt kahjustatud ja/või muul põhjusel kasutuskõlbmatu – hüvitise määr 300 eurot (nailonist kodukasutuseks mõeldud batuudi puhuril 200 eurot).

c)     Määrdunud batuudi tagastamisel tuleb kompenseerida batuudi puhastamise maksumus 15 eurot.

d)   Kui batuut on lõhutud, kuid seda on võimalik parandada, tuleb lisaks vajaminevatele materjalidele kompenseerida batuudi parandamiseks/õmblustöödeks kulunud tööaeg hinnaga 20 eurot/tund.

Rentniku süü tõttu tekkinud kahju hüvitamine toimub rendileandja nõudmisel hiljemalt 3 ööpäeva jooksul rendileandja põhjendatud nõude esitamisest. Rendileandja teostab rendi objekti ülevaatuse hiljemalt 3 ööpäeva jooksul peale objekti rentnikult kättesaamist ning teavitab avastatud puudustest rentnikku esimesel võimalusel mõistliku aja jooksul.

6.      Batuudi tagastamine. Objekt tuleb tagastada rendiperioodi viimasel päeval enne kella 24:00 hoolikalt kokkupanduna ja puhastatuna. Rentnik kohustub teavitama rendileandjat kõigist objektile rentimise käigus tekkinud kahjudest või vigadest objekti tagastamisel. Kui rentnik ei tagasta objekti õigeaegselt, peab ta maksma rendileandjale lisaks renti vastavalt hinnakirjale iga viivitatud ööpäeva eest kuni objekti tagastamiseni.

Rendileandja ei vastuta rentniku nõuetevastasest tegevusest või reeglite mittejärgimisest tulenevate võimalike õnnetusjuhtumite korral!

 

Batuudi rendilepingu lisa nr 1

BATUUDI KASUTAJA MEELESPEA!

Batuudi kasutajate soovituslikud vanused leiate meie kodulehelt www.batuudijuss.com.

Ühe hüppaja maksimaalkaal on 100 kg (v.a. nailonist kodukasutuseks mõeldud batuutidel, millede puhul ühe hüppaja maksimaalkaal on 40 kg).

 

Batuuti kasutades tuleb kinni pidada järgmistest reeglitest ja nõuetest: 

1)   Batuudil tuleb tagada vähemalt ühe vastutusvõimelise täiskasvanud järelevaataja olemasolu, kes jälgib ja koordineerib batuudi reeglitekohast kasutamist. Lapsi ei tohi kunagi jätta järelvalveta! Soovitav on laste grupeerimine vanuse/suuruse järgi, et vältida võimalikke tahtmatuid vigastusi.

2)   Batuudi kasutaja tervislik seisund peab olema korras ja sobilik batuudi kasutamiseks. Batuudil ei ole soovitav hüpata rasedatel.

3)   Puhuri(te) ja elektrikaablite kasutamisel tuleb järgida ohutusnõudeid ning takistada laste ligipääs puhuri(te)le ja kaablitele.

4)   Jälgi ilmastikuolusid - ohutus ennekõike! Väga tugeva tuulega (üle 16 m/s) on batuudi kasutamine keelatud! Vihmase ilmaga kasutamisel on batuut ohtlik, tekib libisemisoht. Ohutu hüppamise tagamiseks tohib lapsed batuudile lubada alles pärast batuudi lapiga kuivatamist.

5)   Ära ületa laste arvu, vanuse ja kaalu osas piirnorme, mis on ettenähtud teenuse pakkuja poolt.

6)   Nailonist kodukasutuseks mõeldud batuut on mõeldud ainult väiksematele lastele, üle 40 kg kaaluvatel lastel  on sellisel batuudil hüppamine keelatud. Kuid soovitame kõikidel alla 100 kg kaaluvatel lastel ja täiskasvanutel proovida meie PVC vanusepiiranguta batuute.

7)   Batuut tuleb alati tagastada puhastatult ja õigeaegselt!

8)   Kui batuut on Batuudijuss OÜ töötaja poolt paigaldatud, kuid selle asukohta on hiljem muudetud, ei vastuta Batuudijuss OÜ võimalike tagajärgede eest.

 

Batuudil ON KEELATUD:

1)   Viibimine:

    a) alkoholi- või narkojoobes või mõne muu uimastava aine mõju all

    b) söögiga, joogiga, närimiskummiga - lämbumisoht!

    c) jalatsitega

    d) teravate või kergestipurunevate esemetega (nt. juuksenõelad, sõrmused, kõrvarõngad, prillid,             kotid, käekellad jms). Taskutes või riiete küljes ei tohi olla batuuti või teisi kasutajaid                             potentsiaalselt vigastavaid esemeid

    e) mänguasjadega

2)   Agressiivne või muul moel ohtlik käitumine, mis segab või tekitab ohtu kaashüppajatele.

3)   Välisseintel ja võrkude küljes turnimine.

4)   Vastassuunas liikumine ja sellega teiste häirimine (nt trepist tuleb liikuda üles ja liumäest alla mitte vastupidi).

5)   Sisenemine ja väljumine selleks mitte ettenähtud kohtadest.

6)   Koduloomade lubamine batuudile. 

Kõik nõuete vastu eksijad tuleb batuudilt koheselt eemaldada!

 

Juhul, kui paigaldate batuudi ise, tuleb kinni pidada järgmistest nõuetest:

1)   Batuuti võivad paigaldada ainult täiskasvanud vastutusvõimelised isikud.

2)   Paigaldusala peab olema tasane ja kuiv ning puhas teravatest esemetest. Elektriliinide alla ei ole soovitav batuuti paigaldada. Ümber batuudi tuleb tagada vähemalt 2 m laiune vaba ala tsoon.

3)   Rulli batuut pinnasele laiali, laota võimalikult laiana.

4)   Ühenda puhur(id) batuudi õhuvoolutoruga. Jälgi, et torul ei oleks sees keerde, õhk peab liikuma vabalt. Puhuri ümber peab olema piisavalt vaba ruumi, et õhu sisseimemine ei oleks takistatud.

5)   Ühenda puhur(id) vooluvõrku. Juhul kui kasutad pikendusjuhtmeid, keri pikendusjuhtme trummel lõpuni lahti, et vältida juhtme ülekuumenemist. Pea kinni ohutusnõuetest ja jälgi visuaalselt, et juhtmed oleksid korras.

6)   Lülita puhur(id) sisse ja lase batuudil täielikult õhuga täituda kuni õige kuju on saavutatud. Puhur(id) peavad töötama kogu batuudi kasutamise aja jooksul, väljalülitades tühjeneb batuut õhust.

7)   Kinnita batuut igast kinnitusaasast kaasasolevate vaiadega, lüües kõik vaiad lõpuni maa sisse 45° nurga all batuudi suhtes. Sobiva pinnase puudumisel tuleb batuut kõikidest kinnitusaasadest turvaliselt kinnitada köite või koormarihmadega lähedalasuvate puude või ehitiste külge.Enne batuudi nõuetekohast kinnitamist on batuudi kasutamine keelatud!

NB! Kui tahad batuuti paigaldada asfaldile, betoonile või liiva sisse mere äärde, küsi paigaldus Batuudijussist - meil on olemas nii spetsiaalsed kinnitusvahendid kui kogemused selle töö jaoks.

 

Batuudi kasutamise lõpetamisel toimi järgnevalt:

1)   Enne õhust tühjakslaskmist tuleb veenduda, et batuudil ei viibiks ühtegi inimest.

2)   Lülita puhur(id) välja ja eemalda vooluvõrgust. Batuut hakkab kokku vajuma.

3)   Ühenda puhur(id) batuudi õhuvoolutoru küljest lahti.

4)   Tõmba maa seest välja vaiad ja ühenda lahti koormarihmad/köied.

5)   Paki batuut kokku sarnaseks "rulliks" nagu Sa selle meilt said.

  

Kui batuut peaks hakkama ootamatult tühjenema, siis:

  • Organiseeri kõigi hüppajate kiire mahatulek batuudilt ning veendu, et batuut on hüppajatest tühi. Ära luba uusi hüppajaid batuudile!
  • Kontrolli ja veendu, et puhur(id) on korrektselt kinnitatud batuudi õhuvoolutoru külge.
  • Kontrolli üle kõik pikendusjuhtmed, pistikud ja kaitsmed elektrikilbis ning veendu, et kõik elektrilised ühendused on nõuetepärased.
  • Kontrolli, kas batuudile ei ole tekkinud silmnähtavaid suuri vigastusi/rebendeid, kust õhk kiiresti välja tuleb.


Kui soovid täiendavat infot, vastame kiiresti ja meeleldi Su küsimustele, oleme avatud 7 päeva nädalas.

Võta meiega ühendust telefonil 510 8490 (Jaanus) või e-posti teel laane.jaanus@gmail.com.

 

HEAD KASUTAMIST! Batuudijussi batuudid on reeglitepärase kasutamise korral väga ohutud ja turvalised ning pakuvad suurt naudingut nii väikestele kui suurtele!